~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
................ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018.................Σελίδες προβληματισμού -πολιτών της Ανατολικής Αττικής- για κοινωνικές ανατροπές
......ΟΧΙ στα μνημόνια... στηρίζουμε μια Αριστερή λύση... Περιμένουμε και τους δικούς σας προβληματισμούς για την πολιτική κατάσταση
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

!!

Σκέφτομαι πως αυτά τα τρία συστατικά πρέπει νά 'χει η ζωή: το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό. Το μεγάλο είναι να βρίσκεσαι μέσα στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Όποιος δεν το κάνει αυτό, σέρνεται πίσω απ' τη ζωή. Το ωραίο είναι κάθε τι που στολίζει τη ζωή. Η μουσική, τα λουλούδια, η ποίηση. Το συγκλονιστικό είναι η αγάπη. Νίκος Μπελογγιάνης

Ανατροπή του καπιταλισμού και όχι διαχείριση...

"η χώρα δεν έχει ανάγκη από μια συμφωνία γενικά. έχει ανάγκη από μια έξοδο από τα αδιέξοδα των μνημονίων, από μια σύνθετη πολιτική διεξόδου και αναγέννησης σε όλους τους τομείς, παραγωγικής και πνευματικής – κοινωνικής, εθνικής ανασυγκρότησης, που δεν μπορεί να γίνει μέσα από τα νεοφιλελεύθερα δόγματα και τους όρκους πίστης στις συνθήκες της ε.ε., χωρίς έναν σταθερό προσανατολισμό για μια νέα θέση της χώρας στον γεωπολιτικό άξονα. [ο δρόμος της αριστεράς]

Τρίτη 9 Απριλίου 2013

ΖΑΚ ΣΑΠΙΡ: Ο συντονισμός του Νότου είναι η λύσηΜια ι­διαί­τε­ρα εν­δια­φέ­ρου­σα συ­νέ­ντευ­ξη πα­ρα­χώ­ρη­σε στην «Επο­χή» ο γνω­στός γάλ­λος οι­κο­νο­μο­λό­γος Ζακ Σα­πί­ρ, την ο­ποία η ε­φη­με­ρί­δα μας θα δη­μο­σιεύ­σει ο­λό­κλη­ρη στο ε­πό­με­νο φύλ­λο της.
Στη συ­νέ­ντευ­ξή του αυ­τή ο Ζακ Σα­πίρ ε­ξη­γεί τους λό­γους που ο­δη­γούν τη γερ­μα­νι­κή πο­λι­τι­κή ε­λίτ να τη­ρεί τη γνω­στή στά­ση στο ε­σω­τε­ρι­κό της ευ­ρω­ζώ­νης, τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα που αν­τλεί α­πό αυ­τή την πε­ριο­ρι­στι­κή πο­λι­τι­κή, αλ­λά και τους κιν­δύ­νους που αυ­τή ε­γκυ­μο­νεί.
«Η Γερ­μα­νία», ε­πι­ση­μαί­νει, «βρί­σκε­ται μπρο­στά σε έ­να δί­λημ­μα: εί­τε να δε­σμευ­τεί στην κα­τεύ­θυν­ση μιας έ­νω­σης που στη­ρί­ζε­ται στις με­τα­βι­βά­σεις κε­φα­λαίων, πράγ­μα που πά­ντο­τε αρ­νιό­ταν, και ε­πο­μέ­νως να κα­τα­βά­λει ση­μα­ντι­κά πο­σά στο κοι­νό τα­μείο, εί­τε να πει α­ντίο στην ευ­ρω­ζώ­νη και να υ­πο­στεί τις α­πώ­λειες. Για την ώ­ρα, αρ­νεί­ται να ε­πι­λέ­ξει και ζη­τά­ει να ε­πι­βά­λει το κό­στος της “σω­τη­ρίας” στις ί­διες τις χώ­ρες που έ­χουν πρό­βλη­μα». Όπως πα­ρα­τη­ρεί ο γάλ­λος οι­κο­νο­μο­λό­γος, «η γερ­μα­νι­κή ε­λίτ α­ντι­λαμ­βά­νε­ται ό­τι ό­λα αυ­τά έ­χουν έ­να τέ­λος, αλ­λά δεν πρό­κει­ται να το προ­κα­λέ­σει, α­πό τη στιγ­μή που θεω­ρεί πλε­ο­νε­κτι­κή για την ί­δια την πα­ρού­σα κα­τά­στα­ση».
Για τις χώ­ρες του Νό­του ο Ζακ Σα­πίρ δια­βλέ­πει ό­τι δεν εί­ναι σε θέ­ση να πα­ρα­μεί­νουν στην ευ­ρω­ζώ­νη «ό­πως έ­χει σή­με­ρα», πα­ρό­τι θεω­ρεί ό­τι «εί­ναι α­δια­νό­η­το να θε­λή­σει η ί­δια η Γερ­μα­νία να διώ­ξει κά­ποια α­π’ αυ­τές ε­κτός ευ­ρω­ζώ­νης».
Θεω­ρεί, ό­μως, ό­τι «έ­νας δι­χα­σμός της ευ­ρω­ζώ­νης σε ζώ­νη του Βορ­ρά και ζώ­νη του Νό­του εί­ναι μια εκ­δο­χή, αν και ε­λά­χι­στα πι­θα­νή (…) κα­θώς προϋπο­θέ­τει τη συμ­φω­νία της Γερ­μα­νίας, η ο­ποία δεν έ­χει λό­γους να προ­τι­μή­σει το δι­χα­σμό του ευ­ρώ α­πό την κα­τάρ­γη­σή του».
Τέ­λος, ε­ξη­γεί για­τί οι χώ­ρες του Νό­του –με­τα­ξύ των ο­ποίων α­να­φέ­ρει τη Γαλ­λία, την Ιτα­λία, την Ισπα­νία, την Πορ­το­γα­λία και την Ελλά­δα– θα εί­χαν συμ­φέ­ρον να ε­πι­λέ­ξουν τη με­τα­ξύ τους συ­νερ­γα­σία και «έ­να κοι­νό νό­μι­σμα –και ό­χι ε­νιαίο– που θα χρη­σί­μευε για τις οι­κο­νο­μι­κές και ε­μπο­ρι­κές α­νταλ­λα­γές με τις τρί­τες χώ­ρες».

Τρίτη, 09 Απριλίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου