~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
................ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018.................Σελίδες προβληματισμού -πολιτών της Ανατολικής Αττικής- για κοινωνικές ανατροπές
......ΟΧΙ στα μνημόνια... στηρίζουμε μια Αριστερή λύση... Περιμένουμε και τους δικούς σας προβληματισμούς για την πολιτική κατάσταση
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

!!

Σκέφτομαι πως αυτά τα τρία συστατικά πρέπει νά 'χει η ζωή: το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό. Το μεγάλο είναι να βρίσκεσαι μέσα στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Όποιος δεν το κάνει αυτό, σέρνεται πίσω απ' τη ζωή. Το ωραίο είναι κάθε τι που στολίζει τη ζωή. Η μουσική, τα λουλούδια, η ποίηση. Το συγκλονιστικό είναι η αγάπη. Νίκος Μπελογγιάνης

Ανατροπή του καπιταλισμού και όχι διαχείριση...

"η χώρα δεν έχει ανάγκη από μια συμφωνία γενικά. έχει ανάγκη από μια έξοδο από τα αδιέξοδα των μνημονίων, από μια σύνθετη πολιτική διεξόδου και αναγέννησης σε όλους τους τομείς, παραγωγικής και πνευματικής – κοινωνικής, εθνικής ανασυγκρότησης, που δεν μπορεί να γίνει μέσα από τα νεοφιλελεύθερα δόγματα και τους όρκους πίστης στις συνθήκες της ε.ε., χωρίς έναν σταθερό προσανατολισμό για μια νέα θέση της χώρας στον γεωπολιτικό άξονα. [ο δρόμος της αριστεράς]

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

Δεν προ­βλέ­πε­ται κα­μία ποι­νι­κή προ­στα­σία α­πό το ρα­τσι­σμό* Συ­νέ­ντευ­ξη με τον πα­νε­πι­στη­μια­κό Νί­κο Πα­ρα­σκευό­που­λο Tη συ­νέ­ντευ­ξη πή­ρε η Ιωάν­να Δρό­σου 


Από τη μέ­χρι τώ­ρα ε­ξέ­λι­ξη της υ­πό­θε­σης, με­τά και τη δη­μο­σίευ­ση του πο­ρί­σμα­τος της Ει­σαγ­γε­λίας, ποια η γνώ­μη σας ό­σον α­φο­ρά το κα­τη­γο­ρη­τή­ριο; 

Μου φαί­νε­ται ό­τι το κα­τη­γο­ρη­τή­ριο ευ­στα­θού­σε ως α­φε­τη­ρία. Πε­ρι­γρά­φει μια ε­γκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση, σύμ­φω­να με αυ­τά τα ο­ποία ο νό­μος α­παι­τεί, δη­λα­δή μια ορ­γά­νω­ση, η ο­ποία εί­ναι δο­μη­μέ­νη, έ­χει μέ­λη και η ο­ποία έ­χει συν­δε­θεί με συ­γκε­κρι­μέ­να ε­γκλή­μα­τα α­πό τα α­να­φε­ρό­με­να στο άρ­θρο 187. Το γε­γο­νός ό­τι το ει­σαγ­γε­λι­κό πό­ρι­σμα του ει­σαγ­γε­λέα του Αρείου Πά­γου τεκ­μη­ριώ­νει την ε­γκλη­μα­τι­κή έ­νω­ση δεν ση­μαί­νει ό­τι οι δι­κα­στι­κές κρί­σεις που α­κο­λου­θούν έ­χουν προ­δι­κα­σμέ­νο πε­ριε­χό­με­νο.

Η ε­κτί­μη­ση α­πο­δεί­ξεων κα­τά τη ποι­νι­κή δι­κο­νο­μία πά­ντο­τε γί­νε­ται ε­ξα­το­μι­κευ­μέ­να και κα­τά συ­νεί­δη­ση, δη­λα­δή α­νέ­λε­γκτα και πολ­λές φο­ρές οι κρί­σεις έ­χουν δια­φο­ρε­τι­κές προϋπο­θέ­σεις. Πώς ε­ξη­γεί­τε τη μέ­χρι τώ­ρα α­τι­μω­ρη­σία και α­δρά­νεια του δι­κα­στι­κού και α­στυ­νο­μι­κού μη­χα­νι­σμού; Νο­μί­ζω ό­τι το πρό­βλη­μα ξε­κι­νού­σε α­πό τον ί­διο το νό­μο, ο ο­ποίος σε πολ­λά έ­μοια­ζε με γράμ­μα κε­νό. Για πα­ρά­δειγ­μα, ο ει­δι­κός νό­μος 927 τι­μω­ρεί μό­νο το ρα­τσι­στι­κό λό­γο, δη­λα­δή προ­τρο­πές και προ­σβο­λές και ό­χι το ρα­τσι­στι­κό α­κτι­βι­σμό, που εί­ναι το κύ­ριο κοι­νω­νι­κό πρό­βλη­μα. 
Επι­πλέ­ον, δεν υ­πήρ­χε κα­μία δια­σύν­δε­ση της φυ­λε­τι­κής συ­μπε­ρι­φο­ράς με το άρ­θρο 187 που α­φο­ρά τις ε­γκλη­μα­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις ού­τε υ­πάρ­χει θε­σμός προ­στα­σίας μαρ­τύ­ρων που να τους ε­πι­τρέ­πει εύ­κο­λα να εμ­φα­νί­ζο­νται στα α­στυ­νο­μι­κά τμή­μα­τα και να κα­ταγ­γέλ­λουν ε­πι­θέ­σεις εις βά­ρος τους. Όλα αυ­τά δη­μιουρ­γού­σαν έ­να πλέγ­μα δια­τά­ξεων, το ο­ποίο δεν ή­ταν αρ­κε­τό...


______________________
http://www.epohi.gr/portal/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου