~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
................ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018.................Σελίδες προβληματισμού -πολιτών της Ανατολικής Αττικής- για κοινωνικές ανατροπές
......ΟΧΙ στα μνημόνια... στηρίζουμε μια Αριστερή λύση... Περιμένουμε και τους δικούς σας προβληματισμούς για την πολιτική κατάσταση
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

!!

Σκέφτομαι πως αυτά τα τρία συστατικά πρέπει νά 'χει η ζωή: το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό. Το μεγάλο είναι να βρίσκεσαι μέσα στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Όποιος δεν το κάνει αυτό, σέρνεται πίσω απ' τη ζωή. Το ωραίο είναι κάθε τι που στολίζει τη ζωή. Η μουσική, τα λουλούδια, η ποίηση. Το συγκλονιστικό είναι η αγάπη. Νίκος Μπελογγιάνης

Ανατροπή του καπιταλισμού και όχι διαχείριση...

"η χώρα δεν έχει ανάγκη από μια συμφωνία γενικά. έχει ανάγκη από μια έξοδο από τα αδιέξοδα των μνημονίων, από μια σύνθετη πολιτική διεξόδου και αναγέννησης σε όλους τους τομείς, παραγωγικής και πνευματικής – κοινωνικής, εθνικής ανασυγκρότησης, που δεν μπορεί να γίνει μέσα από τα νεοφιλελεύθερα δόγματα και τους όρκους πίστης στις συνθήκες της ε.ε., χωρίς έναν σταθερό προσανατολισμό για μια νέα θέση της χώρας στον γεωπολιτικό άξονα. [ο δρόμος της αριστεράς]

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015

Να γενικεύσουμε την αντίσταση και την ανυπακοή στην καπιταλιστική στρατηγική. Να αγωνιστούμε στην προοπτική της ανατροπής!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Τα Μνημόνια αποτελούν ένα σύνθετο πλέγμα μέτρων, τα οποία, σύμφωνα με τους εμπνευστές και διαχειριστές τους, στοχεύουν σε συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους: Αύξηση των εσόδων και μείωση των δαπανών του κράτους, πρωτογενή πλεονάσματα.

Μικρή ση­μα­σία έχει σε ποιο βαθμό θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν αυτοί οι στό­χοι, δη­λα­δή σε ποιο βαθμό θα επι­τευ­χθούν οι δια­κη­ρυγ­μέ­νοι στό­χοι των Μνη­μο­νί­ων. Διότι έτσι κι αλ­λιώς, απο­τε­λούν θε­σμο­θέ­τη­ση και στα­θε­ρο­ποί­η­ση του νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρου πλαι­σί­ου δια­κυ­βέρ­νη­σης, της λι­τό­τη­τας για τις ερ­γα­ζό­με­νες τά­ξεις και στρώ­μα­τα της κοι­νω­νί­ας. Άλ­λω­στε, αν τα απο­τε­λέ­σμα­τα απο­κλί­νουν από τους στό­χους, «απλώς» θα «απαι­τη­θούν» πρό­σθε­τα μέτρα!
Ση­μα­σία λοι­πόν έχουν αυτά κα­θαυ­τά τα μέτρα που συ­νι­στούν το Μνη­μό­νιο: Πε­ρι­κο­πή μι­σθών στο δη­μό­σιο τομέα, μεί­ω­ση συ­ντά­ξε­ων, αυ­ξη­μέ­νη φο­ρο­λο­γία στα χα­μη­λά και με­σαία ει­σο­δή­μα­τα, συ­μπί­ε­ση του μι­σθού και της δια­πραγ­μα­τευ­τι­κής δυ­να­τό­τη­τας των μι­σθω­τών του ιδιω­τι­κού τομέα, μέσα κυ­ρί­ως από την «απε­λευ­θέ­ρω­ση» της αγο­ράς ερ­γα­σί­ας, δη­λα­δή τις επι­σφα­λείς μορ­φές απα­σχό­λη­σης και την «απε­λευ­θέ­ρω­ση» των αγο­ρών εμπο­ρευ­μά­των. Πρό­κει­ται πάνω απ’ όλα, για την από­δο­ση στο κε­φά­λαιο της «ελευ­θε­ρί­ας του»!
«Ελευ­θε­ρί­ας» για μα­ζι­κές απο­λύ­σεις όποτε το απαι­τεί το κρι­τή­ριο για αυ­ξη­μέ­νη κερ­δο­φο­ρία, «ελευ­θε­ρί­ας» για συ­μπί­ε­ση ερ­γα­τι­κών δι­καιω­μά­των, για συ­μπί­ε­ση του επι­πέ­δου των ερ­γα­τι­κών αμοι­βών μέσω των «ελα­στι­κών μορ­φών απα­σχό­λη­σης», για συ­μπί­ε­ση του κα­τώ­τα­του μι­σθού και μέσω αυτού ολό­κλη­ρης της μι­σθο­λο­γι­κής κλί­μα­κας πλην των στε­λε­χών, «ελευ­θε­ρί­ας» που είχε πε­ριο­ρι­στεί μέσα από τους ερ­γα­τι­κούς και λαϊ­κούς αγώ­νες του πα­ρελ­θό­ντος.
Μια κυ­βέρ­νη­ση που υλο­ποιεί ένα τέ­τοιο πρό­γραμ­μα ενί­σχυ­σης των συμ­φε­ρό­ντων του με­γά­λου κε­φα­λαί­ου μέσα από τον στραγ­γα­λι­σμό των ει­σο­δη­μά­των και της δια­πραγ­μα­τευ­τι­κής ισχύ­ος της ερ­γα­τι­κής τάξης και της κοι­νω­νι­κής πλειο­ψη­φί­ας, δεν είναι τί­πο­τε πε­ρισ­σό­τε­ρο και τί­πο­τα λι­γό­τε­ρο από μια κυ­βέρ­νη­ση στην υπη­ρε­σία του κε­φα­λαί­ου, όσο κι αν «απο­στα­σιο­ποιεί­ται» επι­κοι­νω­νια­κά από την πο­λι­τι­κή που υλο­ποιεί.
Απέ­να­ντι σε αυτή την πο­λι­τι­κή πρέ­πει να ορ­γα­νώ­σου­με και να μα­ζι­κο­ποι­ή­σου­με τις αντι­στά­σεις όλων όσων πλήτ­το­νται, των λαϊ­κών τά­ξε­ων και στρω­μά­των. Να ορ­γα­νώ­σου­με ένα κί­νη­μα αντί­στα­σης, ανυ­πα­κο­ής και ανα­τρο­πής, σε αντι­στοι­χία με τις μέχρι σή­με­ρα εξαγ­γε­λί­ες, το πρό­γραμ­μα και τους αγώ­νες του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ!
13/8/2015
_________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου