~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
................ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018.................Σελίδες προβληματισμού -πολιτών της Ανατολικής Αττικής- για κοινωνικές ανατροπές
......ΟΧΙ στα μνημόνια... στηρίζουμε μια Αριστερή λύση... Περιμένουμε και τους δικούς σας προβληματισμούς για την πολιτική κατάσταση
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

!!

Σκέφτομαι πως αυτά τα τρία συστατικά πρέπει νά 'χει η ζωή: το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό. Το μεγάλο είναι να βρίσκεσαι μέσα στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Όποιος δεν το κάνει αυτό, σέρνεται πίσω απ' τη ζωή. Το ωραίο είναι κάθε τι που στολίζει τη ζωή. Η μουσική, τα λουλούδια, η ποίηση. Το συγκλονιστικό είναι η αγάπη. Νίκος Μπελογγιάνης

Ανατροπή του καπιταλισμού και όχι διαχείριση...

"η χώρα δεν έχει ανάγκη από μια συμφωνία γενικά. έχει ανάγκη από μια έξοδο από τα αδιέξοδα των μνημονίων, από μια σύνθετη πολιτική διεξόδου και αναγέννησης σε όλους τους τομείς, παραγωγικής και πνευματικής – κοινωνικής, εθνικής ανασυγκρότησης, που δεν μπορεί να γίνει μέσα από τα νεοφιλελεύθερα δόγματα και τους όρκους πίστης στις συνθήκες της ε.ε., χωρίς έναν σταθερό προσανατολισμό για μια νέα θέση της χώρας στον γεωπολιτικό άξονα. [ο δρόμος της αριστεράς]

Τρίτη 31 Ιουλίου 2018

Η μπα­λά­ντα της …Burberry – Όλη η ουσία του κα­πι­τα­λι­σμού σε μια εί­δη­ση

ΑΠΟ­ΨΕΙΣ


Σχο­λιά­ζει ο Ηρα­κλής Κα­κα­βά­νης

Η Burberry κα­τα­στρέ­φει προ­ϊ­ό­ντα (ρούχα και καλ­λυ­ντι­κά) συ­νο­λι­κής αξίας 32 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ προ­κει­μέ­νου να μην υπάρ­χουν πολλά απο­θέ­μα­τα και πω­λη­θούν μα­ζι­κά σε χα­μη­λές τιμές. Με την …ευαι­σθη­σία της εται­ρεί­ας η καύση να γίνει με ει­δι­κούς απο­τε­φρω­τή­ρες προ­κεί­με­νου να μην πλη­γεί το πε­ρι­βάλ­λον (να επεν­δύ­σου­με και στην οι­κο­λο­γι­κή ευαι­σθη­σία, …που­λά­ει)!!!!


Όλη η ουσία του κα­πι­τα­λι­σμού σε μια εί­δη­ση, όπως το πα­ρά­δειγ­μα που μας λέ­γα­νε οι πα­λιοί κομ­μου­νι­στές για να μας εξη­γή­σουν τη φύση του κα­πι­τα­λι­σμού.

Χει­μώ­νας σε ερ­γα­τό­σπι­το. Κάνει κρύο. Ρωτά το παιδί τη μη­τέ­ρα του.
– Μαμά γιατί δεν ανά­βου­με τη σόμπα;
– Γιατί δεν έχου­με κάρ­βου­να παιδί μου…
– Γιατί μαμά δεν έχου­με κάρ­βου­να;
– Δεν έχου­με χρή­μα­τα
– Και γιατί δεν έχου­με χρή­μα­τα μαμά;
– Επει­δή ο μπα­μπάς σου δε δου­λεύ­ει. Απο­λύ­θη­κε από το Με­ταλ­λείο όπου δού­λευε…
– Για ποιο λόγο απο­λύ­θη­κε ο μπα­μπάς μαμά;
– Γιατί παιδί μου το με­ταλ­λείο πα­ρή­γα­γε πολύ κάρ­βου­νο!!!

Το κε­φά­λαιο δεν πα­ρά­γει για τις ανά­γκες των αν­θρώ­πων αλλά για το κέρ­δος Η πα­ρα­γω­γή, δη­λα­δή, και η δια­κί­νη­ση προ­ϊ­ό­ντων στον κα­πι­τα­λι­σμό, δεν στο­χεύ­ει στην κά­λυ­ψη των διευ­ρυ­μέ­νων κοι­νω­νι­κών ανα­γκών, αλλά στο κέρ­δος του κάθε ιδιώ­τη. Γι’ αυτό στον κα­πι­τα­λι­σμό δεν μπο­ρεί να ικα­νο­ποι­η­θεί το αί­τη­μα να ζει ο ερ­γα­ζό­με­νος από τη δου­λειά του και να απο­λαμ­βά­νει φτηνά, ποιο­τι­κά και σε επάρ­κεια προ­ϊ­ό­ντα.

Ρύζι έχει κει κάτω κοντά στο πο­τά­μι
Εκεί ψηλά στο βουνό χρειά­ζου­νται ρύζι.
Αν το ρύζι το κρύ­ψου­με στις απο­θή­κες
θ’ ακρι­βύ­νει το ρύζι γι’ αυ­τούς εκεί πάνω.


(Από την Μπα­λά­ντα του Έμπο­ρα, του Μπέρ­τολτ Μπρε­χτ
απ’ όπου είναι εμπνευ­σμέ­νος και ο τί­τλος)

_________
https://atexnos.gr/